Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Informacja o planowanym o naborze na rok szkolny 2017/2018

 Podanie o przyjęcie do klasy I technikum lub szkoły branżowej 1 st.:

podanie.pdf    podanie.doc

Korzyści wyboru węgorzewskiego technikum (link)

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

 
Lp. Termin Rodzaj czynności rekrutacyjnej

REKRUTACJA PODSTAWOWA

1. 4 maja – 9 czerwca 2017 Złożenie  w sekretariacie szkoły wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły na druku przygotowanym przez szkołę
2. 23 – 27 czerwca 2017r. Uzupełnienie wniosku/podania o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. 27 czerwca 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
4.

28 czerwca 2017r.

godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
5. do 10 lipca 2017r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej szkoły poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone na wcześniejszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku szkoły zawodowej wymagane również będzie złożenie następujących dokumentów:

- umowy o pracę podpisaną przez rodziców młodocianego i pracodawcę lub

- pisemne zobowiązanie pracodawcy, że taka umowa zostanie podpisana z młodocianym i rodzicami przed dniem 01.09.2016r.

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki wybranego zawodu

6. 11 lipca 2017r. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informację o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

7. 17 lipca - 7 sierpnia 2017r. Przyjmowanie przez szkołę wniosków/podań o przyjęcie do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej
8. do 23 sierpnia 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
9. 24 sierpnia 2017r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w ramach rekrutacji uzupełniającej
10. do 29 sierpnia 2017r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej szkoły poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone na wcześniejszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku szkoły zawodowej wymagane również będzie złożenie następujących dokumentów:

- umowy o pracę podpisaną przez rodziców młodocianego i pracodawcę lub

- pisemne zobowiązanie pracodawcy, że taka umowa zostanie podpisana z młodocianym i rodzicami przed dniem 01.09.2016r.

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki wybranego zawodu

11. 31 sierpnia 2017r. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informację o liczbie wolnych miejsc

ZASADY PUNKTACJI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów:

1. Język polski - od 2 do 20 punktów

2. Matematyka - od 2 do 20 punktów

3. Język obcy - od 2 do 20 punktów

4. Geografia - od 2 do 20 punktów

Celujący: 18 punktów
Bardzo dobry: 17 punktów
Dobry: 14 punktów
Dostateczny: 8 punktów
Dopuszczający: 2 punkty
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Punkty za szczególne osiągnięcia w formie konkursów, turniejów i zawodów sportowych wg kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. od 1-10 punktów.  Maksymalnie 18 punktów za wszystkie osiągnięcia
Aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego zwłaszcza w formie wolontariatu 3 punkty
Maksymalna liczba punktów za oceny z czterech przedmiotów oraz  za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 100 p.

Punktacja za wyniki egzaminu gimnazjalnego z pięciu zakresów:

1. Język polski – wynik procentowy mnożony przez 0,2 – maksymalnie 20 punktów.

2. Historia i wiedza o społeczeństwie - wynik procentowy mnożony przez 0,2 – maksymalnie 20 punktów.

3. Matematyka - wynik procentowy mnożony przez 0,2 – maksymalnie 20 punktów.

4. Przedmioty przyrodnicze - wynik procentowy mnożony przez 0,2 – maksymalnie 20 punktów.

5. Język obcy poziom podstawowy - wynik procentowy mnożony przez 0,2 – maksymalnie 20 punktów

Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego: 100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji: 200 punktów