Plakat

PLAKAT

Informacje o projekcie

baner

FORMULARZ REKRUTACYJNY  REGULAMIN REKRUTACJI 

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054797


Kwota dofinansowania projektu: 54 836,00 EURO


Czas trwania projektu: od 01.06.2022r. do 31.08.2023r.


Czas trwania praktyk: 14 dni


Projekt numer 2022-1-PL01-KA121-VET-000054797 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Akredytacji programu Erasmus+; Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe; Akcja 1: Mobilność edukacyjna.


Projekt skierowany jest do 29 uczniów Technikum w Węgorzewie, którzy wezmą udział w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Grecji. Uczniowie będą pod opieką 2 nauczycieli.

Cele projektu:
1. Umiędzynarodowienie szkoły. Wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi.
2. Wzrost umiejętności językowych uczniów i kadry dydaktycznej.
3. Rozwijanie współpracy z pracodawcami. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, a także kompetencji kulturowych i społecznych.
4. Wzrost kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych i społecznych uczestników projektu.
5. Aktualizacja programów nauczania. Położenie większego nacisku na kształcenie praktyczne. Dostosowanie programów nauczania do wymagań europejskiego rynku pracy.
6. Wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.


Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.


Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.