Dla uczniów i rodziców

Procedury - sytuacja kryzysowe

Program wychowawczo-profilaktyczny - Tekst (cz.1)

Program wychowawczo-profilaktyczny - tabela (cz.2) 


Listy podręczników na rok szkolny 2019/2020:

 Technikum:

 • Klasa 1 (technikum 4-letnie po gimnazjum)
 • Klasa 1 (technikum 5-letnie po szkole podsatwowej)
 • Klasa 2
 • Klasa 3
 • Klasa 4

 

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • Klasa 1 (po gimnazjum)
 • Klasa 1 (po szkole podstawowej)
 • Klasa 2
 • Klasa 3 ZSZ

Terminarz roku szkolnego 2018/2019

Lp. Data  
  03.09.2018r.* Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
  04.09.2018r. Ostateczny termin składania Przedmiotowych Systemów Oceniania
 1.  
09.09.2018r. Ostateczny termin złożenia pisemnej deklaracji dla uczniów
i słuchaczy, którzy zamierzają przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej
 

13 września 2018r.

godz., 15.30 i 16.00 *

Spotkania wychowawców z rodzicami o godz. 16.30 spotkanie dyrektora z Radą Rodziców
 

14 września 2018r.

godz., 15.15

Rada Pedagogiczna
  17.09.2018r. Ostateczny termin składania wykazu tematów realizowanych na poszczególnych przedmiotach
  01.10.2018r. Ostateczny termin składania planów dydaktycznych
 1.  
01.10.2018r. Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych
  Wrzesień 2018r. * Ślubowanie klas pierwszych
  Wrzesień/październik 2018r. * Badania na wejściu klasy pierwsze (oraz pozostałe) według harmonogramu zespołów przedmiotowych
  Października 2018r. Praktyka zawodowa klasy 3 TOR
  Listopad 2018r. Praktyka zawodowa klasy 3 TI
  12.10.2018r. Uroczystości powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
  Październik listopad, grudzień 2018r. * (klasy 4) Próbne egzaminy zawodowe i maturalne (według ustalonego harmonogramu)
  11.11.2018r. Święto Niepodległości
 

11 grudnia 2018r.

godz., 16.00 *

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o grożących ocenach niedostatecznych (spotkania wychowawców z rodzicami)
  23 - 31 grudnia 2018r. Świąteczna przerwa zimowa
  31.12.2018r. Ostateczny termin składania deklaracji o specjalnych warunkach egzaminu
  10.01.2019r. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 1.  
10.01.2019r. Wystawienie ocen semestralnych w Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia
 1.  
od 11.01 do 16.02 2019r. Etap praktyczny egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 1.  

17.01.2019r.

godz., 15.15

Rada Pedagogiczna Klasyfikacja uczniów za I semestr
   18.02.2019r. Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji wiosennej (do 29 marca osoby, które nie zdały w sesji styczniowej)
  18.01.2019r. Studniówka
  21.01.2019r. - 03.02.2019r. Ferie Zimowe
  07 lutego 2019r. Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych
 

08.02.2019r.

godz., 15.15

Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr
 

14 lutego 2019r.,

godz., 16.00 *

Podsumowanie I semestru – spotkania wychowawców klas

z rodzicami

 1.  
Marzec 2019 Praktyki zawodowe klasa 2TI
  marzec 2019r.

Próbne egzaminy maturalne i  zawodowe (zgodnie z

harmonogramem)

 

14 marca 2019r.,

godz., 16.00 *

Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych
o grożących ocenach niedostatecznych (spotkania wychowawców z rodzicami)
  21.03.2019r. * DNI OTWARTE SZKOŁY
 

15.04.2018r.

 

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych
  16-17.04.2019r. Procedury podwyższania ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
  18-23 kwietnia 2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
  24.04.2019r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna uczniów klas maturalnych
  26.04.2019r. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych
 

01.05.2019r.

03.05.2019r.

Święto Pracy,

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

  16 maja 2019r.
godz., 16.00 *
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych końcoworocznych dla klas Technikum,  Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej (spotkanie rodziców z wychowawcami klas)
  11.06.2019r., Wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów Technikum,  Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej
  18.06.2019r. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  od 21.06 do 4.07.2019r. Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  12-13.06.2019r. Procedury podwyższania ocen końcoworocznych
  18.06.2019r. Rada klasyfikacyjna dla uczniów Technikum, ZSZ, SB
  20.06.2019r. Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
  21.06.2019r. * Zakończenie roku szkolnego  dla uczniów Technikum,  Zasadniczej Szkoły Zawodowej, SB
 

od 22 czerwca do

31 sierpnia 2019r.

Ferie letnie

*)   - wydarzenie i czynności, których wykonanie należy odnotować w dzienniku lekcyjnym

*)         - wydarzenie i czynności, których wykonanie należy odnotować w dzienniku lekcyjnym

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -  WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podstawa prawna :  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz. 1245).

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu .... września 2019 r.


Ubezpieczenie:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia towarzystwa Gothaer