RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie, ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo, tel.: (87) 427 00 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: Szkoła).

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

1.   Realizacja obowiązków nałożonych na Szkołę przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*) w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw, np.: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Podanie danych osobowych do realizacji ww. celów jest obowiązkowe.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, a po tym czasie w zależności od rodzaju dokumentacji, przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami nakładającymi na Szkołę obowiązek archiwizowania dokumentów.

2.   Korzystanie ze zbiorów biblioteki Szkoły

Szkoła prowadząc Bibliotekę przetwarza dane osobowe osób z niej korzystających w celach:

a) umożliwienia wypożyczenia i zwrotu naszych zbiorów,

b) zapewnienia ochrony materiałów bibliotecznych między innymi poprzez kontakt z uczniem lub jego rodzicem/opiekunem prawnym w przypadku niezwrócenia zbioru do biblioteki,

c) statystycznych.

Przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkiem Szkoły wynikającym z przepisów prawa. Szkoła będzie przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Zgromadzone dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu nauki w Szkole. W przypadku osób, które nie zwróciły zbiorów dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Szkołę.

3.   Organizowanie konkursów

Szkoła organizując konkurs będzie przetwarzała dane osobowe uczestników konkursu w celu organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażenie zgody przez ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także ewentualnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

4.   Prowadzenie monitoringu wizyjnego

Szkoła prowadzi stały monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły. Dane osobowe zarejestrowane przez monitoring przetwarzane są na podstawie art. 222 Kodeksu Pracy oraz art. 108a Prawa Oświatowego, jako zadanie Szkoły realizowane w interesie publicznym (6 ust. 1 lit. e RODO).

Nagrania z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a następnie są usuwane. Jeżeli nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w sprawie, to przechowywane są do czasu zakończenia prawomocnego postępowania.

5.   Prowadzenie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej poprzez e-mail

Szkoła przetwarza dane osobowe wszystkich, którzy nawiązują z nią kontakt za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji. W przypadku gdy wysyłacie nam Państwo korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej jako rodzice/opiekunowie prawni uczniów, uczniowie, pracownicy lub klienci przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji zawartej umowy. Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. W tym wypadku prowadzenie korespondencji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W Szkole przyjęliśmy, że korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do zapewnienia jej ciągłości jednak nie dłużej niż 5 lat, z uwzględnieniem innych okresów przechowywania korespondencji powiązanej z zadaniami realizowanymi przez Szkołę (np. dokumentacja zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej).

6.   Zawieranie umów cywilnoprawnych

W przypadku zawierania przez Szkołę umów cywilnoprawnych dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy. Podanie żądanych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji oraz rozliczenia zawartych umów. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.

7.   Prowadzenie rozliczeń i księgowości

Szkoła przetwarza dane osobowe w ramach czynności związanych z rozliczaniem należności i zobowiązań. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tych przypadkach wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Szkole. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe.

Zgromadzone dane będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego.

8.   Rekrutacja pracowników

Przeprowadzając rekrutację na wolne stanowiska pracy, Szkoła przetwarza dane osobowe w celu rozpatrzenia złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowania się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji dostępne są w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.

9.   Prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Szkoła udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych swoim pracownikom w momencie zatrudnienia. Byli pracownicy mogą zgłaszać się do Sekretariatu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

10. Dochodzenia roszczeń

Szkoła może przetwarzać wszelkie zgromadzone przez siebie dane osobowe w celu dochodzenia swoich roszczeń. Postępowanie takie jest prawnie uzasadnionym interesem Szkoły, a dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie zależał od czasu prowadzonego postępowania oraz związanych z nim wymagań prawnych.

11. Publikacja danych osobowych w przestrzeni publicznej

Szkoła publikuje w przestrzeni publicznej dane osobowe uczniów np. imię, nazwisko lub wizerunek (na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook). Dane osobowe będą opublikowane wyłącznie w przypadku udzielenia przez uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych, dobrowolnej zgody. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe.

12. Umieszczania informacji na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook

Szkoła umieszcza w przestrzeni publicznej informacje o aktualnościach, prowadzonych przez siebie działaniach i organizowanych wydarzeniach. Prowadzenie strony internetowej i konta fanpage na portalu społecznościowym Facebook oraz informowanie osób zainteresowanych i lokalnej społeczności o podejmowanych inicjatywach jest prawnie uzasadnionym interesem Szkoły.

Informujemy, że dane osobowe umieszczone na profilu Facebook (zdjęcia zawierające wizerunek oraz opublikowane przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook komentarze i posty) będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Zasady przetwarzania danych przez portal Facebook znajdują się tu:

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update,

natomiast zakres stosowanych klauzul umownych znajduje się tu:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Dane osobowe umieszczane przez użytkowników na profilu Facebook Szkoły będą dostępne wszystkim użytkownikom odwiedzającym nasz fanpage.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SZKOŁĘ

Przetwarzane przez Szkołę dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Szkoły, takim jak:

  • dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia jego sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej,
  • bankom w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń,
  • podmiotom publicznym w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku nagrań z monitoringu w celu żądania dostępu niezbędne będzie podanie informacji pozwalających na odnalezienie właściwego czasu i miejsca zapisu oraz wskazanie wizerunku osoby w celu potwierdzenia tożsamości), żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także ich usunięcia w granicach dozwolonych prawem. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Szkoły można zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się ze Szkołą osobiście, telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo elektronicznej, na wskazane wyżej dane teleadresowe.

Istnieje również możliwość wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wskazanym wyżej adresie Szkoły.