Regulaminy i statuty

Regulamin oceny z zachowaniaPrawa i obowiązki uczniaNagrody i karyKodeks Etyki Ucznia ZSZ

Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie
Statut Technikum w Węgorzewie
Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Węgorzewie
Statut Szkoły Policealnej nr 2 w Węgorzewie
Regulamin oceny z zachowania


Zmiana zapisów w statutach szkół i regulaminie oceny zachowania

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 4 października 2016r. Rada Pedagogiczna ZSZ w Węgorzewie podjęła uchwały w sprawie zmian statutów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie regulaminu oceny zachowania. 

 

Kodeks Etyki Ucznia ZSZ: (dokument pdf)

Kodeks etyczny ucznia Zespołu Szkół Zawodowych
im. Gen Józefa Bema w Węgorzewie

Zgodnie z kodeksem etycznym uczeń:

 1. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły;
 2. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów, innych pracowników szkoły;
 3. Z kulturą i szacunkiem odnosi się do drugiej osoby. Przestrzega zasad kultury słowa;
 4. Jest wrażliwy na krzywdę innych i służy pomocą drugiemu człowiekowi;
 5. Cechuje go schludny, czysty wygląd. Na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
 6. Dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej oraz psychicznej;
 7. Szanuje mienie szkolne- dba o nie jak o swoje;
 8. Nie przywłaszcza własności innych;
 9. Zobowiązany jest do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę, np. kolegę, koleżankę, nauczyciela, chyba że zagraża to bezpieczeństwu bądź też zdrowiu innych;
 10. Dba o swój własny rozwój fizyczny, moralny, duchowy;
 11. Stosuje i przestrzega zasad zdrowego stylu życia. Nie ulega nałogom;
 12. Godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnych lub też pozaszkolnych;
 13. Szanuje odmienne przekonania, wiarę, poglądy innych a także godność i wolność drugiego człowieka;
 14. Jest patriotą, zna hymn narodowy oraz symbole narodowe, które szanuje.

↑powrót↑Regulamin oceny z zachowania: (dokument pdf)

Zasady Wystawiania Oceny z Zachowania w Szkołach Młodzieżowych Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

Ocena z zachowania jest ustalona na zasadach zapisanych w „Regulaminie wystawiania ocen z zachowania”.
1. Ocena z zachowania odzwierciedla funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, a w szczególności:
a. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
b. okazywanie szacunku innym osobom,
c. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
d. dbałość o honor i tradycję szkoły,
e. dbałość o piękno mowy ojczystej,
f. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
g. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowania opisane w opinii.
Stwierdzone zaburzenia lub odchylenia rozwojowe nie zwalniają jednak ucznia i rodziców z przestrzegania zapisów statutu szkoły opisujących normy współżycia w społeczności szkolnej.
4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
• ocenę z zajęć edukacyjnych,
• promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4a. Skreślony.
4b. Skreślony.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia
Ocena z zachowania musi być wystawiona na co najmniej tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
6. Ustalenie oceny zachowania opiera się o system punktowy uwzględniający zapisy ust. 1. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 100 punktów.
7. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który:
a. otrzymał klasyfikacyjną ocenę niedostateczną z obowiązkowych przedmiotów nauczania objętych programem nauczania w danej klasie, lub
b. otrzymał powyżej 10 punktów ujemnych w semestrze.
7a. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który otrzymał powyżej 30 punktów ujemnych w semestrze.
8. Podliczanie punktacji musi odbywać się na początku każdego miesiąca lub każdorazowo na życzenie ucznia lub jego prawnych opiekunów.

ZASADY USTALANIA OCEN NA PODSTAWIE POSIADANYCH PUNKTÓW

9. W semestrze pierwszym ocenę ustala się na podstawie liczby punktów jaką uzyskał uczeń wg załączonej tabeli.
10. Przy ustalaniu oceny zachowania w semestrze drugim uwzględniamy stan punktów ujemnych lub dodatnich jakie uczeń posiadał na koniec semestru pierwszego. Punkty te należy dodać do punktów jakie uzyskał uczeń na koniec semestru drugiego. Ustalenie oceny odbywa się na podstawie tabeli.

OCENA za SEMESTR 1 KOŃCOWOROCZNA
wzorowe powyżej 200 punktów powyżej 400 punktów
bardzo dobre 200 – 151 punktów 400 – 301 punktów
dobre 150 – 81 punktów 300 – 161 punktów
poprawne 80– 51 punktów 160 – 101 punktów
nieodpowiednie 50 – 21 punktów 100 – 41 punktów
naganne poniżej 20 punktów poniżej 40 punktów

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DODATNICH

1.    Dobrowolny wkład pracy na rzecz klasy i szkoły (za każdym razem należy dokonać krótkiego opisu rodzaju pracy wykonanej przez ucznia) 5 ÷ 20 pkt
2.    Aktywna praca w samorządzie klasowym lub szkolnym 10 ÷ 30 pkt na semestr
3.   

Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

- szkolne

- powiatowe

- wojewódzkie

- laureaci (1, 2 i 3 miejsce) odpowiednio dodatkowo


5 pkt

15 pkt

30 pkt.

15, 10, 5 pkt

4.   

Uczestnictwo w zawodach sportowych:

 -szkolnych

- międzyszkolnych i powiatowych

- wojewódzkie

- laureaci powyżej etapu szkolnego (1, 2, i 3 miejsce) odpowiednio dodatkowo


5 pkt

10 pkt

15 pkt

15, 10, 5 pkt

5.    Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności 15 ÷ 20 pkt
6.    Skuteczne udzielanie pomocy kolegom w nauce (za osobę) 15 pkt
7.    Praca w organizacjach pozaszkolnych 15 pkt
8.    Brak nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze z jednoczesną  co najmniej 95% frekwencją ucznia 15 pkt
9.    Aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, w obchodach tradycyjnych uroczystości i spotkań, a także w zewnętrznej prezentacji kulturalnego dorobku szkoły 10 ÷ 30 pkt
10.    Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie 10 ÷ 20 pkt
11.    Wysoka kultura osobista (mająca swoje odzwierciedlenie w sposobie bycia, zachowaniu, ubiorze, higienie osobistej) 15 pkt
12.    Udział w akcjach na rzecz środowiska, kultury i społeczności lokalnej odbywających się poza zajęciami lekcyjnymi do 20 pkt
13.    Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy, które mogą być przyznane każdemu uczniowi za sytuacje i działania nie ujęte w niniejszym regulaminie (z uzasadnieniem) do 15 pkt na semestr
14.   

Punkty za zachowanie na kursach zawodowych odbywających się poza szkołą

- wzorowe

- bardzo dobre

- dobre

30 pkt

20 pkt

10 pkt

15.    Punkty przyznawane za 100% frekwencje w miesiącu 10 pkt


III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW UJEMNYCH

1.    Aroganckie lub lekceważące zachowanie –10 ÷ –20 pkt
2.   

Fałszowanie zaświadczeń, zwolnień, podpisów i wpisów dokumentacji

szkolnej

–20 ÷ –40 pkt
3.    Agresywne zachowania –10 ÷ –30 pkt
4.    Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i materiałów zagrażających zdrowiu lub życiu członków społeczności szkolnej –30 ÷ –50 pkt
5.    Brak dbałości o dobre imię szkoły (praktyki zawodowe, kursy, miejsca publiczne) –5 ÷–30 pkt
6.    Narażanie szkoły, kolegów lub osób trzecich na straty materialne –20 ÷ –50 pkt
7.    Wulgarne słownictwo –10 pkt
8.    Palenie papierosów na terenie szkoły –30 pkt
9.    Zakłócanie prawidłowego toku zajęć lekcyjnych –5 pkt
9a. Uporczywe zakłócanie prawidłowego toku zajęć lekcyjnych
–15 pkt
10.    Niewykonywanie poleceń nauczyciela dotyczących spraw porządkowych –5 ÷ –10 pkt
11.    Brak poszanowania dla symboli państwowych i/lub szkolnych –15 pkt
12.    Godziny nieusprawiedliwione (za każdą godzinę) –2 pkt.
13.    Spóźnianie się na lekcje – za każde spóźnienie (nie dotyczy 
spóźnień spowodowanych spóźnieniami publicznych środków transportu)
–2 pkt
14.    Zanieczyszczanie otoczenia –2 ÷ –10 pkt
15.    Brak zmiany obuwia lub niezdejmowanie okryć wierzchnich (za cały dzień; za drugi i kolejne przypadki) –10 pkt
16.    Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole –5 ÷ –20 pkt
17.    Nieprzestrzeganie zasad dotyczących pielęgnowania swojego wyglądu osobistego oraz wizerunku (używania ostrego, wyzywającego makijażu, percingu itp.) –10 pkt
18.    Używanie telefonu komórkowego lub urządzeń multimedialnych podczas zajęć –10 pkt
19.    Nieprzestrzegania zasad dotyczących dbania o czystość  swojego stroju, w tym jego odpowiedniego doboru (do miejsca), odsłanianie części ciała takich jak: brzuch, pępek, pośladki, plecy  –10 pkt
20.    Noszenia strojów, których wygląd może godzić w uczucia religijne innych osób lub propagować  używki –15 pkt
21.   

Punkty za zachowanie na kursach zawodowych poza szkołą

- nieodpowiednie

- naganne

– 20 pkt

– 30 pkt

22.    Bierność wobec rażącego naruszania statutu lub norm społecznych 10 ÷ –20 pkt
23. Nie wywiązanie się z podpisanego kontraktu (na semestr)  10 ÷ –20 pkt
24. Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy, które mogą być przyznane każdemu uczniowi za sytuacje i działania nie ujęte w niniejszym regulaminie (z uzasadnieniem) do 15 pkt na semestr


IV. POSTĘPOWANIE W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH

1. Do szczególnych wykroczeń przeciw zasadom obowiązującym w szkole należą zachowania, które wyjątkowo dotkliwie godzą w dobre imię szkoły, stanowią rażące łamanie postanowień statutu szkoły, stanowią zagrożenie dla innych lub stanowią znaczące łamanie ładu i porządku w szkole.
Do tego rodzaju zachowań należą m.in.:
- posiadanie lub rozprowadzanie na terenie szkoły alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- stwarzanie poważnego zagrożenia dla zdrowia lub życia innych,
- czynny udział w bójkach lub pobiciach członków społeczności szkolnej w szkole lub poza szkołą
- spożywanie lub pobyt w szkole po spożyciu alkoholu,
- poważne kradzieże oraz wymuszanie pieniędzy lub rzeczy osobistych,
- stosowanie w szkole przemocy fizycznej wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób, zagrażającą ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo,
- rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów przedstawiających zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające uczucia religijne,
- naruszanie godności osobistej uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławianie, agresję lub prowokację, 
- długotrwałe i znaczące zakłócanie porządku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych utrudniające pracę nauczycielowi oraz należyte korzystanie z lekcji przez pozostałych uczniów,
- zmuszanie lub namowa do przestępstw,
- świadome niszczenie dóbr materialnych należących do szkoły, uczniów, nauczycieli lub innych osób,
- opuszczenie bez usprawiedliwienia ponad połowy czasu przeznaczonego na realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uczeń, który dopuści się zachowań określonych powyżej stanowiących rażące łamanie postanowień statutu szkoły, lub uznanych za takie, nie podlega regułom przyznawania punktów ujemnych lub procedurom gradacji kar za wykroczenia przeciw statutowi szkoły i może zostać ukarany naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym ustaleniem nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania lub podlegać karze skreślenia z listy uczniów. Jeśli otrzymana kara nagany dyrektora szkoły nie poskutkuje zmianą zachowania ucznia i popełni on kolejne poważne wykroczenie kwalifikuje się do skreślenia z listy uczniów.

2. W klasach, w których realizowane są programy naprawcze możliwe jest inne dysponowanie punktami ujemnymi i dodatnimi, niż w regulaminie, mające na celu wspieranie działań naprawczych. Odmienne zasady dysponowania punktami uzgodnione są na posiedzeniu zespołu dydaktycznego klasy, w której realizowany jest program naprawczy.

V. POWIĄZANIE PUNKTACJI Z KARAMI STATUTOWYMI

SEMESTR I

1. Z chwilą gdy stan punktowy ucznia w semestrze I wynosi 20 punktów, otrzymuje on/ona pierwszą naganę wychowawcy klasy. Otrzymanie pierwszej nagany wychowawcy jest przekazaniem uczniowi i jego prawnym opiekunom jednoznacznej informacji o konieczności poprawy jego zachowania.
2. Z chwilą gdy stan punktowy ucznia w semestrze I wynosi -20 punktów, otrzymuje on/ona drugą naganę wychowawcy klasy. Nagana zostaje wpisana do karty oceny ucznia wraz z jej uzasadnieniem. Jeśli uczeń otrzymał naganę wychowawcy w I semestrze obowiązuje ona jednocześnie w semestrze drugim bez względu na stan punktowy.
3. Z chwilą gdy stan punktowy ucznia wynosi w semestrze I -60 punktów, otrzymuje on/ona naganę dyrektora szkoły. Otrzymanie nagany dyrektora szkoły równoznaczne jest z ustalaniem uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej.
Informacja o udzieleniu nagany dyrektora zostaje wpisana do karty oceny ucznia.

SEMESTR II

4. Z chwilą gdy stan punktowy ucznia w semestrze II wynosi 20 punktów to:

 1. otrzymuje on/ona naganę wychowawcy klasy. Otrzymanie nagany wychowawcy jest przekazaniem uczniowi i jego prawnym opiekunom jednoznacznej informacji o konieczności poprawy jego zachowania.
 2. jeżeli uczeń w semestrze I otrzymał naganę wychowawcy to otrzymuje on drugą naganę wychowawcy,
 3. jeżeli uczeń w semestrze I otrzymał dwie nagany wychowawcy to otrzymuje on naganę dyrektora szkoły.

5. Z chwilą gdy stan punktowy ucznia w semestrze II wynosi -20 punktów to:

 1. Jeżeli uczeń otrzymał jedną naganę wychowawcy to otrzymuje druga naganę wychowawcy,
 2. jeżeli uczeń otrzymał już dwie nagany wychowawcy to otrzymuje on naganę dyrektora.

6. Z chwilą gdy stan punktowy ucznia wynosi -60 punktów:

 1. jeżeli uczeń otrzymał wcześniej dwie nagany wychowawcy otrzymuje naganę dyrektora szkoły
 2. jeżeli uczeń otrzymał wcześniej naganę dyrektora szkoły wychowawca składa wniosek o skreślenie z listy uczniów.

7. Z chwilą gdy stan punktowy ucznia wynosi -100 punktów, wychowawca składa wniosek do Rady Pedagogicznej o skreślenie z listy uczniów. W przypadku gdy Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały o skreśleniu z listy uczniów wniosek o skreślenie automatycznie staje się wnioskiem o udzielenie nagany dyrektora szkoły

Va. ZASADY I SKUTKI UDZIELANIA KARY NAGANY WYCHOWAWCY LUB DYREKTORA SZKOŁY

1. Każdy uczeń może otrzymać tylko dwie nagany wychowawcy w danym roku szkolnym. Kolejna kara statutowa skutkuje naganą dyrektora.
2. Otrzymanie nagany dyrektora szkoły równoznaczne jest z ustalaniem uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej.
3. Każdy uczeń może otrzymać tylko dwie nagany dyrektora szkoły w danym roku szkolnym. Gdy uzyskanie dwóch nagan dyrektora szkoły nie przynosi poprawy postawy ucznia i w dalszym ciągu w danym lub kolejnym roku szkolnym narusza on/ona postanowienia statutu szkoły wychowawca klasy składa wniosek do Rady Pedagogicznej o skreślenie z listy uczniów.
4. Uczeń któremu udzielono kary nagany dyrektora szkoły pozbawiony jest możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych innych niż zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wycieczkach szkolnych, zawodach sportowych oraz wolontariacie

VI. PROCEDURA PUNKTOWANIA

1. W dzienniku znajdują się strony lub zeszyt wskazane przez wychowawcę, gdzie wpisuje się uwagi i propozycje przyznania punktów. O zapisie należy poinformować ucznia.
2. Każdorazowo na uzasadnioną prośbę ucznia wychowawca informuje go o przyznanych mu punktach.
3. Punkty dodatnie i ujemne powinny być wpisane w ciągu 3 dni roboczych z podaniem uzasadnienia
4. Za jedno wykroczenie nie stosować kilku kategorii przyznawania punktów ujemnych.
5. Punkty wpisane więcej niż jeden raz za jedno zdarzenie zostają anulowane.

VII. TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

1. Uczeń lub jego prawni opiekunowie, kwestionujący zasadność ustalenia uczniowi proponowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o ustalenie innej niż proponowana oceny zachowania. Wniosek ten zawierać powinien:
a) nową wnioskowaną przez ucznia lub prawnych opiekunów roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania,
b) szczegółowe uzasadnienie wnioskowanej oceny,
c) szczegółowy opis zastrzeżeń do proponowanej przez wychowawcę rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
2. Wniosek rozpatrywany jest przez zespół dydaktyczny nauczycieli uczących w danej klasie w obecności pedagoga szkolnego oraz dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
3. W przypadku, gdy uczniowi ustalono naganną roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w posiedzeniu zespołu, w czasie rozpatrywania wniosku, mogą wziąć udział prawni opiekunowie ucznia.
4. Zespół dydaktyczny rozpatruje złożony przez ucznia lub jego prawnych opiekunów wniosek. Przyjęcie lub odrzucenie wniosku obywa się w głosowaniu jawnym, w którym udział biorą członkowie zespołu dydaktycznego i ma charakter opiniodawczy. Uzyskanie przez wniosek akceptacji co najmniej 2/3 członków zespołu dydaktycznego jest warunkiem koniecznym do zmiany przez wychowawcę oceny zachowania ucznia. Wychowawca może zmienić ocenę zachowania ucznia lub utrzymać ocenę zaproponowaną wcześniej.
W przypadku nie uwzględnienia opinii zespołu i utrzymania oceny zaproponowanej przez wychowawcę, wychowawca sporządza pisemne uzasadnienie decyzji dotyczącej ustalonej oceny.

VIII. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PRZYPADKU UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA NAGANNEJ ROCZNEJ KLASYFIKACYJNEJ OCENY ZACHOWANIA

1. W przypadku uzyskania przez ucznia nagannej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, uczeń i jego prawni opiekunowie muszą podjąć działania, które w następnym roku szkolnym spowodują poprawę zachowania ucznia umożliwiającą uzyskanie pozytywnej oceny zachowania.
2. We wrześniu kolejnego roku szkolnego pomiędzy uczniem i jego prawnymi opiekunami a szkołą zawierany jest kontrakt, w którym uczeń i jego prawni opiekunowie zobowiązują się do podjęcia określonych działań zmierzających do poprawy zachowania ucznia i umożliwiających mu uzyskanie pozytywnej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
3. Kontrakt przygotowuje wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym. Wychowawca informuje zespół dydaktyczny klasy o zawartym kontrakcie.
4. Monitorowanie realizacji kontraktu spoczywa na wychowawcy klasy.

Ocena wystawiana na świadectwie ukończenia szkoły jest oceną otrzymaną przez ucznia na koniec klasy programowo najwyższej.

↑powrót↑ Prawa i obowiązki ucznia: (dokument pdf)

 I. PRAWA UCZNIA:

1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami,
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 7. jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 9. uzyskania informacji od wychowawcy i nauczyciela danego przedmiotu o wystawionym stopniu semestralnym (rocznym) z przedmiotu oraz ocenie z zachowania semestralnej (rocznej) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej,
 10. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 12. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
 13. wnoszenia propozycji dotyczących miejsca odbywania praktyki zawodowej.


2. Uczeń, który stwierdził, że jego istotne prawa zostały naruszone ma prawo złożyć skargę w następującym trybie:

 1. zgłasza fakt naruszenia jego praw ustnie wychowawcy klasy, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające i ewentualnie podejmuje próbę mediacji; Wychowawca przedstawia wyniki swoich działań zainteresowanemu.
 2. w przypadku gdy uczeń jest nieusatysfakcjonowany działaniami wychowawcy lub gdy skarga dotyczy wychowawcy klasy, postępowanie wyjaśniające i mediacje przeprowadza dyrektor szkoły, na pisemny wniosek zainteresowanego.
 3. wyniki swoich działań i decyzje dyrektor przedstawia na piśmie obu zainteresowanym stronom w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia skargi. Decyzja zawiera informację o trybie odwoławczym (zgodnie z kpa), z którego uczeń może skorzystać jeśli sposób załatwienia sprawy uważa za niewystarczający


II. OBOWIĄZKI UCZNIA:

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, w szczególności dotyczących:

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 2. odpowiedniego przygotowania się do zajęć (edukacyjnych) w zakresie podanym przez nauczyciela. Odrabiania prac domowych we wskazanym przez nauczyciela terminie, także właściwego zachowania w trakcie zajęć,
 3. współpracy z nauczycielami w celu osiągnięcia optymalnego rozwoju intelektualnego, moralnego i kulturalnego,
 4. uczestnictwa w rzetelnym przekazywaniu informacji pomiędzy szkołą a opiekunami prawnymi,
 5. dbania o tradycję i dobre imię szkoły, poszanowania flagi narodowej i godła narodowego, oraz innych symboli państwowych,
 6. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 7. odpowiedzialności za życie, zdrowie, higienę i rozwój własny i kolegów,
 8. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 9. stosowania się do poleceń nauczycieli wydanych w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw dotyczących spraw porządkowych,

2. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju a w szczególności:

 1. pielęgnowania swojego wyglądu osobistego oraz wizerunku (zakaz ostrego, wyzywającego makijażu, percingu, itp.),
 2. dbania o czystość swojego stroju, w tym jego odpowiedni dobór do miejsca i okoliczności,
 3. przestrzegania aby ubranie nie odsłaniało części ciała takich jak: brzuch, pępek, pośladki, plecy,
 4. unikania noszenia strojów, których wygląd może godzić w uczucia religijne społeczności szkolnej lub propagować używki.

3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów niepełnoletnich:

 1. rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie mają obowiązek pisemnie usprawiedliwić nieobecności swojego dziecka w terminie do 2 –go dnia roboczego każdego miesiąca w założonym do tego celu dzienniczku usprawiedliwień,
 2. dzienniczek usprawiedliwień powinien na 1 stronie zawierać wzory podpisów rodziców (prawnych opiekunów),
 3. w usprawiedliwieniu rodzic musi podać konkretną datę dnia, który chce usprawiedliwić oraz ogólną przyczynę nieobecności syna/córki w szkole (usprawiedliwienia ogólne bez podania dat nie będą brane pod uwagę),
 4. rodzice mogą usprawiedliwić nieobecności tylko za poprzedni miesiąc, w uzasadnionych wypadkach (długotrwałej choroby) wychowawca może odstąpić od tego zapisu,
 5. rodzic może powiadomić telefonicznie wychowawcę klasy o braku obecności syna/córki w danym dniu, jednak nie stanowi to podstawy do usprawiedliwienia,
 6. dopuszcza się usprawiedliwianie ustne tylko w przypadku osobistego spotkania rodzica z wychowawcą klasy. Należy jednak dokonać odpowiednich zapisów w dzienniku z podaniem konkretnych terminów oraz podpisem rodzica.

4. Zasady usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich:

 1. uczeń pełnoletni ma obowiązek pisemnego usprawiedliwiania godzin nieobecnych w terminie do 2-go dnia roboczego każdego miesiąca w założonym do tego celu dzienniczku usprawiedliwień,
 2. usprawiedliwienie powinno zawierać przyczynę nieobecności oraz konkretny dzień lub godziny zajęć, którego dotyczy.

5. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

 1. w czasie zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz urządzeń multimedialnych.
 2. obowiązkiem ucznia jest wyłącznie w czasie zajęć edukacyjnych telefonu komórkowego (oraz innych urządzeń elektronicznych),
 3. uczniowie nie mogą również używać podczas zajęć telefonu komórkowego jako kalkulatora, chyba że nauczyciel przedmiotu wyrazi zgodę
 4. złamanie zakazu może skutkować zabraniem telefonu komórkowego przez nauczyciela, wezwaniem rodzica do szkoły po jego odbiór oraz otrzymaniem kary statutowej za złamanie porządku publicznego.

↑powrót↑


Nagrody i kary: (dokument pdf)

§1. NAGRODY STATUTOWE

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

 • dobre i bardzo dobre wyniki w nauce
 • wzorową postawę
 • wybitne osiągnięcia
 • dzielność i odwagę

2. W związku z tym ustala się następujące zasady nagradzania:

 1. uczeń, który uzyska średnią ocen 4,0 i powyżej może otrzymać na koniec roku szkolnego nagrodę rzeczową,
 2. za duży wkład pracy na rzecz szkoły, postawę, zachowanie się uczeń może otrzymać nagrodę,
 3. przewidziane w pakt 1-2 nagrody, kryteria ich przyznawania, formę i czas wręczania ustala na koniec roku Rada Pedagogiczna,
 4. uczeń, który uzyska na półrocze i na koniec roku szkolnego średnią ocenę powyżej 4,0 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, oprócz ewentualnych innych nagród otrzymuje tzw. list pochwalny podpisany przez dyrektora szkoły,
 5. uczeń z najwyższą frekwencją roczną w klasie, jednak nie mniejszą niż 95% (pod warunkiem nie budzącego wątpliwości usprawiedliwienia wszystkich nieobecności) otrzymuje nagrodę rzeczową,
 6. nagrody są wręczane uczniom wobec całej społeczności szkolnej,
 7. według odrębnych zasad przyznawane są uczniom nagrody i wyróżnienia przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje.


§2. KARY STATUTOWE

1. Za naruszenie postanowień zawartych w Statucie Szkoły uczeń podlega:

 1. upomnieniu w formie przyznanych punktów ujemnych zapisanych w karcie indywidualnej oceny zachowania zgodnie z Regulaminem wystawiania oceny z zachowania,
 2. karze upomnienia dyrektora szkoły (zanotowanej w karcie indywidualnej oceny zachowania),
 3. karze nagany wychowawcy klasy (zanotowanej w karcie indywidualnej oceny zachowania) z jednoczesnym powiadomieniem jego rodziców w formie ustnej (indywidualnie, telefonicznie, na wywiadówce lub innej formie ustalonej przez wychowawcę na początku roku szkolnego),
 4. karze nagany dyrektora szkoły (zanotowanej w karcie indywidualnej oceny zachowania) udzielonej w formie pisemnej i ogłoszonej publicznie wobec uczniów. W przypadku uczniów niepełnoletnich rodzice ucznia otrzymują pisemną decyzję dyrektora o udzielonej karze,
 5. możliwości skreślenia z listy uczniów w przypadku naruszenia postanowień zawartych w ust.2.

2. Za szczególne przypadki naruszenia postanowień Statutu uważa się:

 1. celowe niszczenie mienia szkolnego,
 2. opuszczenie bez usprawiedliwienia w semestrze powyżej 40% godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie nauczania w danym semestrze dla danego ucznia,
 3. uzyskanie w sumie więcej niż połowy ocen niedostatecznych lub nieklasyfikowanie z obowiązkowych przedmiotów nauczania,
 4. przypadki przebywania w szkole (i na spotkaniach szkolnych poza terenem szkoły) pod wpływem alkoholu, rozprowadzanie i używanie środków odurzających, narkotyków oraz przypadki łamania prawa udowodnione przez instytucje do tego uprawnione,
 5. bójki, pobicia, chuligańskie zachowania powodujące naruszenie dóbr osobistych drugich osób,
 6. narażanie szkoły, kolegów, osób trzecich na straty materialne,
 7. czynności i działania godzące w dobre imię szkoły,
 8. wcześniejsze otrzymanie kar określonych w punkcie 1 lit. c), d)

Powyższe udowodnione przypadki mogą stanowić podstawę do podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów lub przeniesienia do innej szkoły.

3. Tryb ustalania kary nagany dyrektora szkoły:
Kary nagany dyrektora szkoły udziela dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy lub z własnej inicjatywy za rażące naruszenie postanowień statutu szkoły.

 1. Wychowawca klasy ustnie informuje ucznia i rodzica (w przypadku ucznia niepełnoletniego) o złożeniu wniosku o udzielenie kary statutowej w formie nagany dyrektora szkoły jednocześnie informując o możliwości uzyskania pełnych informacji nt. przyczyny wystąpienia z wnioskiem o udzielenie kary nagany dyrektora szkoły i zapoznania się w ciągu 5-ciu dni roboczych ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją. Informuje również o prawie do wnoszenia pisemnych uwag i wyjaśnień w sprawie przewidzianej kary. Fakt poinformowania stron o złożeniu wniosku o udzielenie kary odnotowuje w karcie indywidualnej oceny zachowania ucznia.
 2. Dyrektor szkoły może udzielić kary nagany z własnej inicjatywy, jeżeli uzna że waga wykroczenia jakiego dopuścił się uczeń rażąco narusza postanowienia statutu szkoły. W takim przypadku ustnie lub pisemnie informuje ucznia i rodzica o zamiarze udzielenia kary nagany, o możliwości uzyskania pełnych informacji nt. przyczyny wnioskowanej kary i zapoznania się w ciągu 5-ciu dni roboczych ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz o prawie do wnoszenia pisemnych uwag i wyjaśnień w sprawie przewidzianej kary. Fakt poinformowania stron o zamiarze udzielenia kary odnotowuje w karcie indywidualnej oceny zachowania ucznia.
 3. wniesione przez ucznia lub jego rodziców pisemne uwagi do zgromadzonej dokumentacji rozpatrywane są przez dyrektora szkoły w ciągu 5 dni roboczych. O wynikach postępowania wyjaśniającego i podjętej decyzji informuje ucznia i rodziców (w przypadku ucznia niepełnoletniego)
 4. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i informacyjnego sporządzana jest decyzja o udzieleniu nagany dyrektora szkoły i przekazywana jest w formie pisemnej uczniowi i rodzicowi (w przypadku ucznia niepełnoletniego) oraz pracodawcy
 5. Nagana obowiązuje przez rok kalendarzowy od dnia udzielenia nagany.

4. Tryb ustalania kary skreślenia z listy uczniów:

 1. wychowawca klasy lub dyrektor szkoły ustnie lub pisemnie informuje ucznia pełnoletniego a w przypadku ucznia niepełnoletniego pisemnie informuje rodzica o wszczęciu postępowania informacyjnego i wyjaśniającego w sprawie, która może skutkować złożeniem wniosku o skreślenie z listy uczniów jednocześnie informując strony sprawy oraz poucza o prawie do uczestnictwa w procesie wyjaśniania sprawy w tym wglądu do zgromadzonej w sprawie dokumentacji i wnoszenia pisemnych uwag i wyjaśnień w sprawie przewidzianej kary. Fakt poinformowania stron o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz o zamiarze złożenia wniosku o udzielenie kary odnotowuje w karcie indywidualnej oceny zachowania ucznia. Uczeń własnoręcznym podpisem potwierdza uzyskaną informację.
 2. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i informacyjnego wychowawca lub dyrektor szkoły (gdy dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające) sporządza umotywowany wniosek do rady pedagogicznej o udzielenie kary skreślenia z listy uczniów. Kopia wniosku przekazywana jest uczniowi lub rodzicowi ucznia niepełnoletniego z pouczeniem o możliwości ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i wniesienia na piśmie swoich uwag do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma
 3. w przypadku wystąpienia spornych kwestii pomiędzy wychowawcą a uczniem lub rodzicem w procesie wyjaśniania sprawy po sporządzeniu wniosku, uczeń lub jego rodzice mogą wnieść odwołanie od zamiaru udzielenia kary do dyrektora szkoły w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania kopii wniosku o udzielenie kary,
 4. dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od decyzji wychowawcy w ciągu 5 dni roboczych. O wynikach postępowania wyjaśniającego i podjętej decyzji w spornych kwestiach informuje ucznia i rodziców (w przypadku ucznia niepełnoletniego). Dyrektor może oddalić wniesione odwołanie lub przekazać sprawę do ponownego wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku.
 5. uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna na pisemny wniosek wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły (w przypadku gdy dyrektor szkoły prowadził postępowanie informacyjne i wyjaśniające); przed złożeniem wniosku wychowawca klasy (dyrektor) stosuje procedurę zawartą w punkcie 4 lit. a) i b). Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego wydaje decyzję o skreśleniu ucznia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie odwołania.

Uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego mają prawo odwołania się od decyzji dyrektora do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji o skreśleniu.

↑powrót↑