Plakat

4

Informacje o projekcie

baner

 

 

 FORMULARZ REKRUTACYJNY  REGULAMIN REKRUTACJI

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000118730

Kwota dofinansowania projektu: 56 170,00 EURO

Czas trwania projektu: od 01.06.2023r. do 31.08.2024r.

Termin mobilności: od 05.05.2024r. do 18.05.2024r.

Czas trwania praktyk: 14 dni

Projekt numer: 2023-1-PL01-KA121-VET-000118730 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Akredytacji programu Erasmus+; Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe; Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

Projekt skierowany jest do 25 uczniów Technikum w Węgorzewie, którzy wezmą udział w dwutygodniowych praktykach zawodowych we Włoszech. Uczniowie będą pod opieką 3 nauczycieli.
Cele projektu:
1. Umiędzynarodowienie szkoły. Wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi.
2. Wzrost umiejętności językowych uczniów i kadry dydaktycznej.
3. Rozwijanie współpracy z pracodawcami. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, a także kompetencji kulturowych i społecznych.
4. Wzrost kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych i społecznych uczestników projektu.
5. Aktualizacja programów nauczania. Położenie większego nacisku na kształcenie praktyczne. Dostosowanie programów nauczania do wymagań europejskiego rynku pracy.
6. Wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.