Wreszcie ruszyła budowa !!! :)

Stało się !!! Nowy rok szkolny w ZSZ w Węgorzewie rozpoczął się nową inwestycją, która znacząco poprawi komfort nauki i pracy naszych uczniów :) 

 

:)

15 września br. ruszyła wielka inwestycja związana z rozbudową naszej szkoły o tzw. łącznik pomiędzy budynkiem głównym szkoły a planowaną w przyszłości salą gimnastyczną. Jest to pierwszy etap rozbudowy naszej szkoły. Łącznik budowany będzie w ramach projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie oraz środki UE w ramach działania 9.3.1 RPO woj. Warmińsko-Mazurskiego. Tytuł projektu „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”. Wartość projektu ogółem wynosi 2.645.495 zł. Wartość dofinansowania to 2.184.826 zł. natomiast wkład własny Powiatu Węgorzewskiego to kwota 460.669 zł. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2018r. Realizacja projektu związana jest z wprowadzaniem dwóch nowych zawodów tj. szkutnika w szkole branżowej 1 stopnia oraz technika obsługi turystycznej w technikum.
W łączniku przewidziane są 3 sale dydaktyczne na poziomie parteru, pracownia laboratoryjna i zaplecze socjalne na jej potrzeby na poziomie 0, sanitariaty, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni laboratoryjnej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Zapraszamy do galerii na naszym profilu

https://www.facebook.com/ZSZWegorzewo/photos/pcb.743620725821237/743620272487949/?type=3&theater

9.3.1 Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim

Konieczność doinwestowania infrastruktury kształcenia zawodowego uwzględniającego inteligentne specjalizacje naszego województwa w powiązaniu z potrzebami przedsiębiorców z obszaru Powiatu Węgorzewskiego spowodowała, że 28 kwietnia 2017 Powiat Węgorzewski zawarł umowę
o dofinansowanie projektu pn.: „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”
nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-01.

Sygnatariuszem umowy, ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, był  Pan Wicemarszałek Miron Sycz oraz Członek Zarządu Pan Marcin Kuchciński.
W imieniu Powiatu Węgorzewskiego umowę podpisali: Starosta Halina Faj oraz Wicestarosta Krzysztof Kołaszewski.

Cel główny projektu:  Wzrost jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy poprzez polepszenie warunków kształcenia zawodowego w wyniku rozbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim do IX.2018r.

Cele szczegółowe:

 1. Wprowadzenie dwóch nowych zawodów Szkutnik na poziomie szkoły zawodowej i Technik obsługi turystycznej w technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie od 09.2018r.
  1. Zwiększenie możliwości kształcenia większej liczby uczniów w ZSZ w Węgorzewie w wyniku wsparcia obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (kształcenia zawodowego) od 09.2018
  2. Wzrost liczby wykwalifikowanych osób w Powiecie Węgorzewskim  w wyniku kształcenia
   w zawodach istotnych dla województwa warmińsko-mazurskiego z punktu widzenia inteligentnych specjalizacji od 09.2018r.
  3. Zwiększenie motywacji uczniów do kształcenia się w ZSZ w Węgorzewie w wyniku wykorzystania nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych i językowej od 09.2018r.
  4. Wzrost liczby uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury do 231 osób w roku szkolnym 2018/2019.

Dzięki realizacji projektu Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie zostanie rozbudowany o łącznik,
w którym zlokalizowane będą 4 pracownie w tym 3 przeznaczone do praktycznej nauki zawodu
oraz jedna do nauki języków obcych, co przyczyni się do rozwoju szkoły i wprowadzenia do oferty szkoły 2 nowych kierunków kształcenia (szkutnik i technik obsługi  turystycznej) oraz rozwoju jednego z już posiadanych kierunków (stolarz).  W ramach projektu zostanie zakupione również nowoczesne wyposażenie do 4 pracowni. Wskaźnik kluczowy horyzontalny rezultatu projektu to wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 1 os.

Łączna wartość projektu wynosi 2 645 495,86 zł, w tym udział środków unijnych: 2 184 826,07 zł. Pozostał kwota stanowi wkład własny Powiatu Węgorzewskiego – 460 669,79 zł

Projekt  pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-01 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.